Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

Amek ara tarum tamaziɣt s uselkim?

AMEK A TARUM TAMAZIΓT ?

Wigi d kra n yiwellihen i wakken ad tarum tutlayt tamaziγt di Internet s Arial Unicode MS yellan di yal aselkim iteddun s Windows Vista akk d XP.

Amek ara tesqedcem "anasunic.exe" ?

Zedmet "anasunic.exe" s utekki γef yizdi agi

Tisefsayin Unicode iteddun akk d "anasunic.exe"

Iḍrisen Muḥd U Ṛemḍan γef Unicode d'usemres-ines


AḌRIS 1

Tazwart
Nenna-d belli tutlayt Tamaziɣt teḥwaǧ kan ad tt-naru ad tt-nɣer. Ma yella taɣuri tban-aɣ-d, maca amek ara naru ? S wacu ara naru ?
Mačči d tamsirt n yilugan n tira, d tajerrumt neɣ d taseftit i d iswi n tgejdit n wuṭṭun-agi, maca d awelleh ɣef wallalen n tsenselkimt i ɣ-yettunefken i wakken ad d-nesnulfu ayen i neḥwaǧ i tira n tutlayt-nneɣ akken iwata lḥal.

D allalen-agi n tsenselkimt i ɣ-yeldin tiwwura n umaḍal akken i tent-ldin i tutlayin nniḍen. Taswiɛt-agi nufa abrid igerrzen i useqdec-nsen imi tamaziɣt tḥella-d amkan-is di Internet. Yeggra-d cwiṭ n lexṣaṣ deg wayen yerzan taywalt akked temliliyin gar widen iqeddcen ɣas akka Internet ur yesɛi ara tilisa, maca skud nuki i wugur-agi, yiwwas ad tili tifrat.

Ɣas allalen-agi i medden irkelli, maca anadi akked usnulfu sɛan imawlan. D annar ifergen yesɛa ilugan, ɣef waya mačči win yekkren ad d-yesnulfu war ma yerra lwelha-s s ayen xedmen widen i t-yezwaren ɣer ccɣel-nni akked llsas iɣef t-xedmen. Leqdic amaynut yezga d akemmel ɣef wayen yellan yakan, d tarusi ɣef llsas n wayen yettwaqedcen akked wayen iɣef yella umsefhem di tazwara, mačči yal tikkelt ideg ara d-iban kra, yessefk ad d-nɛiwed i kullec seg umezwaru : dɣa mi nuẓ lmitra ad nwexxer s snat lmitrat.
Tagi d tiɣri i widen yettarun s tmaziɣt, i widen i d-yettarun i tesɣunt-agi, nessaram ad as-d-slen, i wakken ad neddukel ɣef wallalen n tira i ɣ-iwulmen, ara ɣ-yessehlen axeddim i wakken ad naẓ war ma nwexxer.

Aḍris-agi mačči d tazrawt ɣef Unicode, maca d tiɣri
i yimeskaren akked yimnuda
i wakken ad sseqdacen tisefsayin Unicode
i tira-nsen akked tezrawin
-nsen.

La d-qqaren belli Internet yessemlal imdanen n ddunit merra armi yuɣal umaḍal d taddart. Ɣef waya, amdan ur nesɛi amkan di Internet ad d-yaf iman-is berra i unnar. Tutlayin merra ttmurudent ɣef uẓeṭṭa-agi, ttnadint ad awint aḥric ameqqran i wakken ad d-ifrirent, ad ilint d tiden iǧehden, d tiden i sseqdacen medden merra am teglizit... akked tefransist. Ad sberbrent tutlayin iǧehden ɣef tiden ur neǧhid ara, ad rewlen medden ɣef tutlayt ma ur ten-tenfiɛ ara di tudert-nsen, ma ur sen-tessečč ara aɣrum. Ihi cwiṭ cwiṭ, ad yenɣes useqdec n tutlayt-nni ǧǧan yimawlan-is, ad tuɣal di rrif, ad tettwattu... ad tenger, ad d-asen wiyaḍ ad tt-zerwen ! Ihi di teswiɛt-agi ideg ameslay, tira akked tugna ttinigen seg ugafa s anẓul, seg usammer s ataram deg yiwen usiti (utekki) ɣef tqeffalt n unasiw, d acu-t uswir-agi iɣer tessaweḍ tmaziɣt akked yimaziɣen deg umaḍal-agi ijebbden medden akken ijebbed ddkir uzzal ?
Tamaziɣt, imira attan la tettmurud am nettat am tiyaḍ, maca mačči i wakken ad tɣumm neɣ ad tessenger tutlayin nniḍen, i wakken kan ad d-tḥerr amkan-is deg uẓeṭṭa-agi agraɣlan, ad teẓḍ aḍref-is s useqdec i la tt-sseqdacen yimawlan-is yebɣan ad tidir, ad tennerni, ad d-teffeɣ si taddart s annar ideg ttemqabalent tutlayin.

Tira n tmaziɣt (mačči d Pdf mačči d tugniwin) llant di Internet s yiwet tsefsit umi qqaren Arial Unicode MS yellan di Windows XP neɣ di Windows Vista, akked sin yinuḍafen n unasiw : unicber i nesseqdac di XP kan, anasunic i nesseqdac di XP akked Vista. Inuḍafen-agi ur llin ara di Windows imi mačči d Microsoft i ten-id-yesnulfan. Ihi yessefk ad yessali umeskar neɣ asenselkam anuḍaf n unasiw anasunic, iteddun ɣef XP akked Vista, ɣef uselkim-is mi ara yebɣu ad yaru s tmaziɣt yeḥwaǧen tisefsayin Unicode -i nezmer ad naf di Internet-. Ɣas llant tsefsayin nniḍen Unicode, maca ur d-teddunt ara di Windows, ihi ur ṣliḥent ara i yiḍrisen di Internet : kra ara yettwarun s tsefsayin-agi deg yiselkimen, mi yekcem Internet ad yexreb, ayen ara ixerben deg-s d la mise en page akked kra n yisekkilen yecban “ɣ” akked “ɛ”. Maca, kra ara yettwarun s Arial Unicode MS deg yiselkimen, mi yekcem Internet akken ara yeqqim, ur yettbeddil ara. Aḍris ur ixerreb ara ɣas ma yettwaru s snat neɣ ugar n tutlayin : amedya tamaziɣt akked tefransist. Tikwal nettaf imeslayen s tmaziɣt deg uḍris s tefransist, tikwal d imeslayen s tefransist i nettaf deg uḍris s tmaziɣt. Yiwet tsefsit ara nesseqdec i tira s geddac n tutlayin deg yiwen uḍris : annect-a irennu di ccbaḥa n tira, ttishilent i tɣuri imi tawsit n yisekkilen yiwet-is. Nezmer ad d-nefk amedya n snat tezrawin s snat tutlayin (tamaziɣt akked tefransist) n M.A Haddadou akked A. Nouh neɣ Les Actes de Colloque i d-yeẓreg Usqamu Unnig n Timmuzɣa ideg d-iban belli tira s yiwet tsefsit Unicode (Garamond Unicode neɣ Times New Roman Unicode) cebḥent, sehlent i tɣuri mačči am tira s snat neɣ ugar n tsefsayin yemgaraden di tewsit-nsent : Times new roman... akked Amazigh Arial.

D acu-t Unicode ?

Ad d-nesmekti qbel ad nebdu ameslay ɣef Unicode belli liḥala n tira s tmaziɣt ur tgerrez ara. Teẓram merra amek i ttuɣalen yiḍrisen ɣef ugdil n uselkim ideg ulac tisefsayin iss ttwarun deg uselkim anaṣli ! D yir liḥala… D yir taɣuri. Ggtent tsefsayin akken ggten widen i tent-id-yesnulfuyen war ma yella ccwer gar-asen.

Maca imira, akken i s-yehwu yili lḥal, yessefk ad asen-nerr tajmilt imi di teswiɛt n lḥerṣ, di teswiɛt ideg ḥala «ulac» i yellan, nufa-ten, nitni, snulfan-d allal iss nura imir-nni. D allal i wakken ad naru timawit, ad neg zzerb i tatut, ad nerr ccfaya ɣef lkaɣeḍ.

Imi ur myussanen ara gar-asen, yal yiwen deg-sen sani iwehha, yal yiwen sani iwala. Taywalt-agi ixuṣṣen gar-asen, ɣas ttwaqqnen ɣer yiwen uẓeṭṭa, turew-d amgarad i d-yesnulfan ula d netta uguren yeggten akken ggtent tsefsayin.

“Zik-nni“, isekkilen n tutlayt-nneɣ (s usenqeḍ s wadda, s ticcewt s ufella) ṭṭfen imukan n yisekkilen n tutlayin nniḍen ladɣa tafransist i nesseqdac aṭas di tmurt-nneɣ.

Nettaf imeslayen yecban «tamazi$t», «avris», «iéuran», «ajeooig»… deg uḍris ur nezmir ad ten-id-nessenṭeq. Yeggra-d “ɛ“ akked “Ɛ“, sin yisekkilen-agi ur llin ara di tsefsayin, imi d tiwwin i ten-id-nettawi seg umkan nniḍen : Inserer/Symbole. D ayagi i ɣ-d-yettaken isekkilen yecban «Ɛ» akked «ɣ» yeccemten tira, ur ddin ara akked tewsit n yisekkilen inaṣliyen, yerna ur d-ttbanen ara deg uḍris mi ara t-nawi seg uselkim ɣer wayeḍ.

Llant tsefsayin nniḍen yecban : Amazigh, Amaz, Tayma, ArialMDZ, Amazigh latin cent… d tiyaḍ. Di yal yiwet deg-sent, isekkilen n tmaziɣt (s usenqeḍ s wadda, s ticcewt s ufella) ṭṭfen amkan yemgaraden ɣef tiyaḍ. Ɣef waya i nezmer ad naf yiwen usekkil yeṭṭef ugar n sin yimukan ur ili : yesɛa amkan di yal tasefsit, ayagi imi yal asenselkam ad t-yessers anda i s-yehwa mi ara d-yesnulfu tasefsit-is !
Ihi, s tewzel maḍi (imi aḍris-agi mačči d tazrawt ɣef Unicode), nezmer ad d-nini belli Unicode d angal yettunefken i yal asekkil n yal agemmay n tutlayin n ddunit merra : asekkil yiwen, angal yiwen. Asekkil i ɣ-yehwan ad t-naru, tasefsit i ɣ-yehwan ad tt-id-nesnulfu, angal n yisekkilen yiwen, ur yettbeddil ara. Ad d-nesmekti belli tarusi-agi n yisekkilen ɣef tqeffalin n unasiw d tamezwarut i d-nufa deg unuḍaf n unasiw unicber n Inalco i XP kan, qbel ad aɣ-d-yaweḍ Vista. D ayagi iɣef, imira, tarusi-agi, d llsas iɣef ilaq ad yili yal anuḍaf ara d-yesnulfu yal asenselkam i tmaziɣt ama i Vista ama i wayen nniḍen, imi amaynut yezga yella…

Isekkilen-agi (s usenqeḍ s wadda, s ticcewt s ufella) zemren ad rsen di yal tasefsit n Windows/Fonts yesseqdacen tlatinit. Amedya n Times New Roman, Arial, Garamond... ideg llan yisekkilen n tlatinit n tutlayin n l’Europe merra, rnu taɛrabt, taɛibrit… tarusit, ma rnan-asen widen n tmaziɣt… ur yexṣir wara !

Ad dduklent tira
Ayagi akk i d-nura i wakken ad d-nini belli nekni, ahat war lebɣi, nettleqqim aẓar n beṭṭu ula deg wayen ur nettalas. Seg wakken nḥemmel tutlayt-nneɣ, neqqen tiṭ, ur nwala ara akken iwata lḥal, neɣ ahat allen berrant ur walant, belli ma nesṭuqqet asnulfu, ɣas d ayen yelhan, ad aɣ-iḍurr. Ayagi imi ulac ayen yessemlalen isenselkamen-agi imaziɣen i wakken ad dduklen ɣef yiwen rray, ɣef yiwet tira... Tutlayin yecban tafransist, taspenyulit neɣ taglizit, ɣas ggtent tsefsayin maca yiwen unuḍaf n unasiw i yellan, ur yettbeddil ara. Mi nefren tutlayt, d anuḍaf-nni, d yiwen-nni kan ara nesseqdec. S wakka, iḍrisen yura ufransi s tefransist di Rrus, akken ara ten-iɣer ufransi nniḍen di Marikan, s tefransist.

Ihi ɣas yella umaynut di tira n tmaziɣ, ur yessefk ara ad nettu uguren n tira imezwura : $, £, é, à, ç, è, v, ê, û, î, o, p i nettaf deg yiḍrisen n tmaziɣt, i ɣ-d-yekkan si tsefsayin yeggten ur nezmir ad ilint merra deg yiselkimen.

Maca, assen d assen, imira d imira. Unicode yekkes-aɣ yiwen uɣbel n tira s wangalen yefka i yisekkilen n tmaziɣt (s usenqeḍ s wadda, s ticcewt s ufella). Yessemlal-aɣ deg yiwet, ihi tanemmirt d tameqqrant i kra i ɣ-yesduklen ɣef tɣawsa-agi, yiwet seg waṭas, ahat, maca ur nezmir ara ad nemgarad fell-as.

Sduklen-aɣ ssya, nemsebḍa ssyihin. Mi nɣil Unicode yeqleɛ-d aẓar-nni n beṭṭu, atan iban-d wayeḍ. Asmi i d-yennulfa Vista (ideg ters tmaziɣt d tutlayt war ma yers daɣen unuḍaf-ines), nebɣa ad nkemmel leqdic deg-s am nekni am wiyaḍ, dɣa nnuda ɣef unuḍaf iss ara naru, nufa yiwen di Internet. Mi t-nessuli, nufa tarusi n yisekkilen temgarad akked tin n unuḍaf n unasiw n XP. Asekkil «ɣ» yettwakkes si tqeffalt «q» yuɣal ɣer tqeffalt «v» akked «y» wissen acuɣer ? Uma abrid iban… yenǧer… !

Imira dɣa, i ur ilaq ara ad yili wugur n unuḍaf n unasiw akken yella win n tsefsayin. Ma tkemmel akka, win umi nefka aḍris yessefk ad s-nesseddu tisefsayin akked unuḍaf n unasiw neɣ ad nuɣal ɣer teqdimin-nni-nneɣ : Pdf akked tugniwin. Ihi win yebɣan ad d-yesnulfu anuḍaf amaynut, atan ɣer-s, MACA ilaq ad yili ɣef llsas n umezwaru : amedya n anasunic, anuḍaf n unasiw amaynut iteddun di XP akked Vista ɣef llsas n unicber.
Amgarad yecban wagi ɣer deffir ara ɣ-yejbed. Ayen ideg ara nebnu ɣef llsas yellan yakan, ad nekker ad nexdem llsas nniḍen yemgaraden akked umezwaru. Uguren-nni n tsefsayin ad ten-naf deg yinuḍafen... UR TFERRU ARA.

Anuḍaf n unasiw i Unicode deg uselkim

Ad d-nesmekti belli iḍrisen ara yettwaceyyɛen s Internet yelha ma ttwarun si tazwara deg uselkim s Arial Unicode MS imi ḥala tasefsit-agi n 22Mo i yellan deg yiselkimen n ddunit merra yesseqdacen Windows XP neɣ Vista i wakken ad ttwarunt tutlayin n yiɣerfan merra.

- «anasunic.exe » i Vista akked XP
Anuḍaf-agi amaynut i Vista yesdukel ula d XP. Yers ɣef llsas n unicber.msi deg wayen yerzan tarusi n yisekkilen ɣef tqeffalin n unasiw. Ayen yettwarun s umezwaru (unicber ) di XP nezmer ad t-nesseɣti, ad s-nernu, ad s-nessenɣes s unuḍaf wis sin (anasunic ) di Vista. Ayen yettwarun daɣen di Vista s (anasunic ) nezmer ad t-neqdec di XP s unicber. anasunic.exe, d anuḍaf n unasiw iteddun ɣef XP akked Vista.
1- Ad isit usenselkam snat tikkal ɣef “setup.exe”.
2- Ad isit ɣef “Close”.
D ayagi i yeḥwaǧ anasunic i wakken ad yeddu ɣef uselkim. Ad d-iban unasiw amecṭuḥ deg wadda ayeffus (neɣ azelmaḍ) n ugdil, ad yefren usenselkam tutlayt akked tsefsit, ad yebdu tira s tmaziɣt.

Tamawt :

Ma tfernem Langue d’entrée par défaut d Tamazight Unicode, ad tarum tamaziɣt akked tefransist s unuḍaf n unasiw anasunic war ma tbeddlem kra. Tzemrem ad tarum s tsefsayin Unicode akked d tid ibeddun s Amazigh - - - - yesɛan isekkilen “ɛ” akked “Ɛ” deg-sent am Amazigh Bangle, Amazigh Garamond... akked Amazigh Footlight MT Light.
- Panneau de Configuration
- Options Régionales et linguistiques
- Langues
- Détails
- Ajouter
- Langue d’entrée par défaut

Tagrayt

Deg wayen yerzan tasenselkimt, tamaziɣt tezmer ad taf ayen akk teḥwaǧ i wakken ad teddu akked tutlayin nniḍen di Internet. Anuḍaf-agi n unasiw anasunic.exe i Vista akked XP d amedya i d-yesḍehren belli ur yezmir ara ad yili wugur i tmaziɣt di Internet neɣ di tsenselkimt s umata. S yisekkilen n tlatinit, Unicode akked unuḍaf n unasiw unicber i ldint tewwura i tmaziɣt i wakken ad tekcem s amaḍal-agi n Internet akked tsenselkimt war tugdi, war leḥya, war akukru... Isnulfuyen-agi yeggten war ma yella ccwer d usteqsi -ɣas yella Facebook- ur lhin ara imi yal amaru, yal ameskar yezmer ad yefren allal amezwaru ara d-yemlil di Internet war ma yeẓra ma iwulem neɣ ala, neɣ ahat yella wayen i t-yifen. Imira, ur ilaq ara ad d-nernu i yiman-nneɣ ugur n unuḍaf n unasiw am wugur n tsefsayin. Win yebɣan anuḍaf i unasiw-is netta, yessefk ad t-id-yesnulfu ɣef llsas n umezwaru unicber.
Ad neddukel di tira, ayen yura yiwen ad t-iɣer wayeḍ ɣas yella cwiṭ n umgarad deg yilugan n tira, maca, ahat, d lawan ad dduklen ula d ilugan-agi n tira deg yiwen udlis n yiwellihen ineggura ara d-heggin yimusnawen-nneɣ... di tesdawiyin-nneɣ !...

AḌRIS 2

Tamaziɣt di Internet

Tazwart

Seg wecrured ɣer tikli. Tutlayt tamaziɣt i ɣ-d-tessaweḍ timawit, ḥerzen-tt imenza-nneɣ, qedcen-as armi qeɛden lsas i tjerrumt-is. Tajerrumt-agi n Tmaziɣt treṣṣa « kra » n ilugan n tira d ugemmay s Tlatinit, maca anadi mazal yettkemmil imi lsas n tutlayt tamaziɣt ur ɛad yerkid akken yerked lsas n tutlayin nniḍen am Tefransist neɣ Taglizit. S tjerrumt-agi, imnuda d imusnawen rran tutlayt tamaziɣt s annar n tira d teẓrigin deg wayen yeɛnan taɣamsa, idlisen, amezgun d wayen akk icudden ɣer tsekla s umata. D yiwen usurrif s wazal-is i telḥa tutlayt tamaziɣt ɣer zdat ladɣa segmi tuɣal d tutlayt taɣelnawt di tmurt-is. Yella-d ddeqs n leqdic aseklan, adelsan d uɣamsan, maca taɣult-agi n taywalt (communication) tennerna, ur tcudd ara ɣer talɣut (information) yuran ɣef lkaɣeḍ kan, banen-d wallalen (moyens) d isulal (supports) nniḍen yekksen tilisa gar tmura ; d yiwet taɣult hrawen aṭas aṭas. Di teswiɛt-agi, talɣut s tutlayt tamaziɣt yuran ɣef lkaɣeḍ, ur tesɛi ara uguren di teẓrigt imi ddeqs n wallalen i yellan, fkan nnuba i yal yiwen akken ad yaru iḍrisen-is d yedlisen-is i yiman-is ladɣa segmi tekcem tsenselkimt (informatique) s ixxamen. Skud asenselkam (informaticien) yettaru ɣef uselkim-is (ordinateur) i yiman-is, taggara n leqdic-is d akalas (enregistrement) ɣef uḍebsi aquran (disque dur) neɣ d asiggez (impression) n weḍris ɣef lkaɣeḍ akken i s-yehwa yaru-t imi yezmer ad yesseqdec tiwsatin n isekkilen (polices des caractères) neɣ tisefsayin (fonts) d wahilen (programmes) i s-yehwan. Ma yeqqen uselkim-is ɣer wiyaḍ deg uẓeṭṭa (réseau), ilugan n tira ad beddlen. Ahilen d tewsatin n isekkilen yellan deg uselkim-is yessefk ad ilin deg iselkimen merra yettwaqqnen s aẓeṭṭa. S waya, ayen yuran deg uselkim-is yezmer ad t-iɣer neɣ ad t-yeqdec deg uselkim nniḍen yeqqnen s aẓeṭṭa-nni. Ɣef waya i d-iban wugur i tutlayt tamaziɣt -am « kra » n tutlayin nniḍen- akken ad tettwaru ɣef isebtar Web di Internet imi isekkilen-is usligen (spéciaux) ur d-ddin ara di tewsatin n isekkilen n Windows, ihi ayen yuran d wayen yettwaqedcen s Tmaziɣt di yal aselkim ur yettwafraz ara deg iselkimen nniḍen : « aẓar, laṣel d tmaziɣt » ad ten-naf uran « aéar, laûel d Tmazi$t ». D wagi i d ugur n Tmaziɣt di Internet, allal-agi amaynut n taywalt ideg tutlayt tamaziɣt yessefk ad tesɛu amkan-is akken ad myefken neɣ ad msenfalen (échanger) imaziɣen, di ddunit merra, tilɣa gar-asen. Yennulfa-d Internet, yewwi aḥric ameqran deg wayen yeɛnan taywalt di ddunit merra imi tira, tugna d imesli ttruḥun seg uselkim yellan dagi di tmurt ɣer wayeḍ yellan di tmurt n Marikan di « tuqqna n tiṭ ». Internet yesseqdac isebtar Web d wengal (code) Html akken ad d-yezziken ɣef wegdil (écran) tilɣa nebɣa ad tent-ẓren yemdanen yesɛan iselkimen-nsen ttwaqnen s aẓeṭṭa-yagi agraɣlan. Tugna d imesli ur sɛin ara uguren akken ad d-rsen deg isebtar Web, maca, tira sɛant kra n ilugan yemgaraden akk d widen n tugniwin d imesla seg waken igemmayen ttemxallafen akken ttemxallafent tutlayin.

Tutlayin di Internet

Tutlayin, timura d yemdanen ttwaqqnen gar-asen s uẓeṭṭa n Internet s tɣara (manière) yesgezlen merra iberdan. Ttwaɛezlent kra n tutlayin ur nettwaqdac ara imi yella wuraw neɣ tummeẓt n tutlayin nniḍen am Teglizit, Tafransist, Talmanit neɣ Tasbenyulit i d-yekkan nnig-sent merra. Llan ddeqs n yemdanen yerran tutlayin-nsen deg yidis akken ad sqedcen tutlayin-agi i d-nebder, yal wa d tin yessen neɣ d tin yebɣa. Tutlayin n ddunit merra nneɣlent ɣef Internet am wejrad ɣef wennar n yirden, sqedcent deg-s allalen akken llan, cerwent akk ayen izemren ad d-yekk seg-s, ama yelha ama dir-it. Imira, ahat, ulac tutlayt ur nettaf ara amkan-is di Internet, ttemgaradent ḥala deg useqdec-nsent : simmal tutlayt sseqdacen-tt yemdanen, simmal tettnerni, simmal « tettɣummu » tutlayin nniḍen ; d amedya n Tenglizit neɣ Tafransist yekkan nnig tutlayin nniḍen imi ddeqs n tmura d iɣerfan i tent-yesseqdacen. S waya, yal allalen, yal tiḥiliwin d ccufat nettaf-iten di tɣara n tira n tutlayin-agi ɣef isebtar Web akken, ahat, ad ttwakksen wuguren, yeggten, izemren ad sɛekkren neɣ ad sḥebsen tiẓin n yal tutlayt ɣer zdat. Isekkilen usligen d yiwen seg wuguren yeǧǧan aṭas n tutlayin ur tent-nettaf ara di Internet imi ur llint ara d tunṣibin akken ad rrsen isekkilen n igemmayen-nsent deg wahilen akk d ittafttaren n Wegraw agraɣlan ISO, d aya iɣef ur sɛint ara allalen ilaqen akken ad ttwaqedcent di Internet. Di « teẓgi-agi » i ters tutlayt tamaziɣt ɣas akka ur ɛad yerkid lsas-is, gar « lewḥuc » i d-tḥerr amkan-is, tḥuza-d ayla-s, ɣas meẓẓi, isebtar Web yuran s tutlayt tamaziɣt uzzaren di Internet am « ibawen ɣef lluḥ ». Ayen ilaqen i tutlayin tunṣibin akken ad ttwarunt deg isebtar Web iteddu-d deg wahilen d iseɣzan am Windows. Anuḍaf (pilote) n unasiw (clavier), tiwsatin n isekkilen d wayen yerzan tajerrumt i yal tutlayt, ttbanen-d mi ara nefren tutlayt iss nebɣa ad naru ɣef uselkim di tekwat n tama tayeffust n wadda n wegdil. Imi tutlayt tamaziɣt mačči d tunṣibt, tira-s tetteḥwiǧi allalen nniḍen. Di teswiɛt-agi, alamma nessers tiwsatin n isekkilen di C:\Windows\Fonts ara nizmir ad naru, ad nɣer di Word neɣ deg isebtar Web. Nettaf daɣen di Internet iḍrisen yuran s Tmaziɣt maca deg isebtar s tmerna .pdf i d-yekkan seg useɣzan (logiciel ) Adobe Acrobat. D yiwen useɣzan yettarran isekkilen d « tugniwin », s waya, ad nɣer aḍris akken i t-yura bab-is deg uselkim-is war ma nerna neɣ nessenɣes kra seg wahilen n uselkim-nneɣ.

Talatinit

Ameslay ɣef Tlatinit ur yezmir ad d-yili war ma nenna-d tidet-agi yessefk ad ẓren kra n medden -neɣ ahat ẓran-tt, ɛemmden- yettarran timeckukal i gemmu n tutlayt tamaziɣt :
Talatinit mačči d Tarumit neɣ Tafransist. Talatinit mačči d tutlayt n « listiɛmar ». Maca, isekkilen n Tlatinit tesseqdac-iten Tefransist akken ten-tesseqdac Teglizit d ddeqs n tutlayin nniḍen ladɣa tid n tmura n l’Europe. D timura ur d-nekcim tamurt-nneɣ, ur ɣ-d-ḥettment tutlayin-nsent. Temgarad tmuɣli fkan imnuda d imusnawen imaziɣen -am Dda Lmulud- i wefran n isekkilen n Tlatinit i tira n tutlayt tamaziɣt d tmuɣli s-fkan widen yugin maḍi ad tili tira n Tmaziɣt. Di taɣult n tmusni d tussna, ḥala rray n imusnawen i yesɛan azal, d awal n widen inudan akk d tmuɣli n widen yufan i yettɛeddin zdat wawal akk d tmuɣli n widen ur nelli d imusnawen : ur nudan ur ufan, d awal war azal i sɛan. Yelha ma nessefhem-d takti, ma nessefrez tamuɣli akken ad yekkes uɣummu ɣef wayen izemren ad yili d ugur i tikli n tmaziɣt ɣer zdat. D Talatinit i d lsas n Internet imi s tutlayt taglizit i qedcen iserdasen n tmurt n Marikan asmi i t-id-snulfan di 1969, semman-as di teswiɛt-nni Arpanet, qbel ad yuɣal, imira, d aẓeṭṭa agraɣlan Internet. Talatinit d isekkilen yesɛan angal tesseqdac tsenselkimt akken ad yettwafrez ɣef wegdil wayen yura usenselkam s unasiw ɣef uselkim-is. Angalt-agi yebda si 0000 ar 007F, d win umi qqaren lsas n Tlatinit neɣ Latin de base ideg llan 127 wangalen yettunefken i yisekkilen A alamma d Z, izwilen si 0 alamma d 9 d kra usenqeḍ yecban , ; : / * - ! ’ ? ( ) … D ayagi i tetteḥwiǧi teglizit akk d widen tt-yesseqdacen akken ad arun, ad snulfun, ad nadin di yal taɣult n tudert-nsen n yal ass. Ɣef lsas-agi n Tlatinit, tella-d tmerna n wengal n ddeqs isekkilen d usenqeḍ ixulfen 127 wangalen imezwura. Nnulfan-d waggayen (groupes) imaynuten n Tlatinit akken ad ttwajemɛen deg-sen isekkilen usligen n tutlayin nniḍen yesseqdacen Talatinit ideg tettekka Tmaziɣt. Isekkilen-agi usligen d widen yesɛan tineqqiḍin neɣ tacciwin s wadda neɣ s ufella ; ur llin ara di lsas n Tlatinit.
- Aggay amezwaru yebda si 0080 ar 00FF , d timerna i Tlatinit-1 neɣ Latin-1 supplément n 127 wangalen nniḍen yettunefken i yisekkilen yecban £ § à é è â ê Ï î µ ç …
- Aggay wis sin yebda si 0100 ar 017F , d Talatinit tahrawant-A neɣ Latin étendu-A ideg llan 127 wangalen yettunefken i yisekkilen yecban Č č œ Œ Ā Ă Ċ Ī ŭ Ž …
- Aggay wis kraḍ yebda si 0180 ar 024F, d Talatinit tahrawant-B neɣ Latin étendu-B ideg llan 207 wangalen yettunefken i yisekkilen yecban Ɣ Ɛ Ǧ ǧ …
- Aggay wis kuẓ yebda si 1E00 ar 1EFF, d Talatinit tahrawant timernit neɣ Latin étendu additionnel ideg llan 255 wangalen yettunefken i yisekkilen yecban ṣ ḥ ḍ ṭ ẓ ṛ Ḍ Ṭ Ẓ Ṣ Ṛ Ḥ ...
Yella Ugemmay imsisli agraɣlan neɣ Alphabet phonétique international ideg llan sin isekkilen tesseqdac Tmaziɣt ɛ akk d ɣ, akken nezmer ad ten-naf deg ugemmay n Tegrikit yesdukklen kuẓ isekkilen Ɛ, Ɣ, ɛ, ɣ, yesɛan angalen ixulfen wid n isekkilen yellan deg waggayen nniḍen. Akka i ttleqqimen Talatinit, rennun aggayen nniḍen d isekkilen imaynuten n tutlayin tunṣibin ma ssutren imawlan-nsent ayagi i Wegraw agraɣlan yettukellfen s ccɣel-agi. Isekkilen n ugemmay n tutlayt tamaziɣt llan yakk di Tlatinit. Uzzaren ɣef kuẓ seg waggayen n Tlatinit akk d Ugemmay imsisli agraɣlan, yal asekkil s wangal-is :
ɛ : 025B, ḥ : 1E25, ṣ : 1E63, ṭ : 1E6D, ṛ : 1E5B, ǧ : 01E7,
ḍ : 1E0D, ẓ : 1E93, č : 010D, ɣ : 0263, Ɛ : 0190, Ḥ : 1E24,
Ṣ : 1E62, Ṭ : 1E6C, Ṛ : 1E5A, Ǧ : 01E6, Ḍ : 1E0C, Ẓ : 1E92, Č : 010C, Ɣ : 0194 .

Agemmay n tutlayt tamaziɣt

Agemmay n tutlayt tamaziɣt ur ɛad yerkid imi ar imira, isekkilen ɛ, ɣ ur sen-fkin ara yemnuda d imusnawen amkan i sen-iwulmen deg ugemmay, ma d ṛ , wa yesseqdac-it wayeḍ ala. Deg wedlis, deg umawal neɣ di tjerrumt, ad ten-naf ṭṭfen imukan yemgaraden akken mgaraden widen ten-yuran. Imedyaten-agi ad ɣ-d-sferzen ayagi :
** Dda Lmulud di « Tajerrumt n Tmaziɣt » :
… ǧ, ɣ, h, … q, ɛ, r, ṛ, …
di « Précis de grammaire berbère » :
a, ɛ, b, … ǧ, ɣ, h, … r, ṛ, …
** Remḍan Ɛeccab di « Tira n Tmaziɣt taqbaylit » :
a, ɛ, b, … q, ɣ, r, ṛ, …
** Ɛebdennur Ɛebdeslam di « Catégorie du vocabulaire de langue berbère » :
a, ɛ, b, … q, ɣ, r, ṛ, …
** Kamal Uzerrad di « Grammaire moderne du kabyle » :
… n, ɣ, q, r, … ɛ
** Ɛebdelḥafiḍ Idres d Rabeḥ Madi di « Dictionnaire universel bilingue » :
a, ɛ, b, … ṛ, ɣ, s, …
Llan igemmayen nniḍen yesɛan isekkilen usligen yemgaraden akk d widen n ugemmay n tutlayt tamaziɣt. Ddeqs n tutlayin nettaf-itent di Internet war ugur ɣas akken igemmayen-nsent sɛan isekkilen usligen. Ma nerra awelleh ɣer igemmayen-agi n Tlatinit ad naf belli ḥala agemmay n tutlayt taglizit i ur nesɛi ara isekkilen s usenqeḍ, s tecraḍ neɣ s tacciwin s wadda neɣ s ufella, igemmayen nniḍen akk sɛan-ten :

* Agemmay n tutlayt taglizit :
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

* Agemmay n tutlayt talmanit :
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z ß ä ö ü

* Agemmay n tutlayt tamaziɣt :
a ɛ b c č d ḍ e f g ǧ h ḥ i j k l m n q r ɣ s ṣ t ṭ u w x y z ẓ

* Agemmay n tutlayt tafransist :
a à â b c ç d e é ê ë è f g h i î ï j k l m n o ô ö œ p q r s t u ù û v w x y z

Imira, mi nufa d akken agemmay n tutlayt tamaziɣt ur izad ur yenɣis, ur ɣezzif ur gezzil, akken llan igemmayen nniḍen n Tlatinit i yella ula d netta, ihi ugur n Tmaziɣt yella anda nniḍen. Tamaziɣt ur telli ara d tunṣibt... Ɣef waya i ur tt-nettaf ara di tekwat n tutlayin deg wadda ayeffus n wegdil : ad naf «Fr» n Tefransist, «En» n Teglizit, «De» n Talmanit…«Ar» n Taɛrabt, maca sin isekkilen-nni n Tamaziɣt ulac-iten. Ɣef waya, ahat, d agemmay i d aɣbel amezwaru n yemnuda d imusnawen... akken ad yekcem s Agraw aglaɣlan (ISO) d iseɣzan merra s yisem n « Tamazight » mačči « Français (tamazight unicode) », ad yesɛu sin isekkilen-is di tekwat n tutlayin deg wadda ayeffus n wegdil, ad ddun isekkilen-is usligen di tsefsayin n C:\Windows\Fonts).

Anasiw d tewsatin n isekkilen (tisefsayin)

Am akken neẓra yakk, deg uselkim, ula amek tili tira war ma nesseqdec tiwsatin n isekkilen. D tira n ufus, d tira n ccbaḥa d uzewweq, d tiden n wezwel, zurit neɣ rqiqit, yal nnber n tira yesɛa tawsit neɣ tiwsatin n isekkilen i s-iwulmen. Ggtent u mgaradent tewsatin n isekkilen akken ggten u mgaraden isenselkamen. Yal yiwen yettak i tnalyin (touches) n unasiw isekkilen i s-yehwan imi ur llin ara ilugan deg wayagi. Yal aḍris yuran, mi yeffeɣ seg uselkim n win i t-yuran, yessefk ad ddunt yid-s tewsatin n isekkilen iss yettwaru, ma ulac-itent, aḍris-nni ur yettwafraz ara imi win ara t-yeɣren, ahat, ur tent-yesɛi ara (tiwsatin n isekkilen) iss yettwaru di tazwara. Amgarad-agi yellan di trusi n isekkilen ɣef unasiw, d win izemren ad d-yesnulfu ddeqs n wuguren ara yesɛewqen tira i yal yiwen yebɣan ad yelmed tira n tutlayt tamaziɣt. Ggten wallalen, ggten leryuy. Ddeqs n leqdic ameqqran i d-yellan deg waṭas n tɣula (domaines) yerzan tudert n wemdan n yal ass, maca yal leqdic s wallalen-is, yal ccɣel ala bab-is i izemren a t-yefrez imi yal yiwen yesnulfuy-d allalen i yiman-is yerna yettaǧǧa-ten ffren ur ten-yemmal ula i yiwen. Yal tikkelt ideg ara d-yeẓreg wedlis, yessefk ad iɛiwed tira s wallalen d tewsatin n isekkilen imaynuten imi aqbur yeffer, amaynut ur d-iban ara. Imira, isekkilen usligen n ugemmay n tutlayt tamaziɣt uɣalen s wangal-nsen, yessefk ad d-ddun di tewsatin n isekkilen yesseqdac Windows. Tiwsatin-agi n isekkilen ur ttilint ara (ɣas ma llant ur yelli uɣilif) s yisem n Amazigh Arial.ttf , Amazigh Times New Roman.ttf neɣ Amaziɣ Bangle.ttf maca ad ilint s yisem n Arial.ttf, Bangle.ttf d Times New Roman.ttf ideg ara naf isekkilen n ddeqs n igemmayen n tutlayin yesseqdacen tiwsatin-agi n isekkilen s wefran n tutlayt di tekwat n wadda ayeffus n wegdil. Afran-agi n tutlayt ad yessiweḍ Windows akken ad d-yessali yal ahil d yal anuḍaf teḥwaǧ tutlayt-nni yettwafernen akken ad tettwaru akken iwata lḥal. S waya, ad naru yiwen weḍris s yiwet tewsit n isekkilen ara yilin deg iselkimen merra imi di Windows i d-tedda, maca s snat neɣ kraḍ tutlayin ɣef yiwen webrid (Tamaziɣt, Tafransist d Teglizit).

Tira n tmaziɣt

Imira tella tjerrumt, tella tseftit (conjugaison), tafyirt (phrase) tfeṣṣel d ameggay (sujet), amyag (verbe) d usemmad (complement). Ilugan n tjerrumt rrsen. S waya, iban yisem seg wemyag, tban tenzeɣt (préposition) si tzelɣa (particule), iban umernu (adverbe) seg wemqim (pronom), iban ilelli seg umaruz (lié ) akken iban wusrid (direct) seg warusrid (indirect). Nezmer ad d-nini belli, imira, ccɣel yeɛnan tajerrumt d tseftit « yeddez yebrez »… MACA, amek ara naru aggur aneggaru n useggas : buǧember, dujember, duǧember neɣ dujenbir ? Amek ara naru cwiṭ i d-nekkes seg waṭas : tikkist neɣ tukkist ? Amek ara naru ayen yeḍran : ineḍrayen neɣ ineḍruyen ? Amek ara naru taqsiṭ gezzilen : tullizt neɣ tulist ? Amḍal neɣ amaḍal ?... Yal imeɣri yezmer ad yefren yiwen seg-sen imi imeslayen-agi « ṣeḥḥan » yakk, llan daɣen ddeqs n wiyaḍ yettwarun s snat neɣ ugar tɣura nettaf-iten deg wedlis, di tesɣent deg weɣmis d teẓrigin tunṣibin. Imeslayen ggten, taɣara n tira mačči yiwet. Imeslayen la d-ttnulfun, taɣara n tira temgarad, anamek daɣen. Ansi i d-yekka waya ? Acuɣer yella waya ? Amek armi ulac ayen ara iqeṭṭben leqdic-agi ? Akken llan «wuguren d tmeckukal » deg unasiw, deg ugemmay d tewsatin n isekkilen, i llan wiyaḍ di tira n kra n wawalen n tutlayt tamaziɣt. Taɣara n tira n wawalen, neɣ ayen umi qqaren s Tefransist l’orthographe, teggra-d d ugur imi tettemgarad tira n imeslayen seg «waggay» ɣer wayeḍ, seg wemdan ɣer wayeḍ, tikwal si temnaṭ ɣer tayeḍ… Ula deg yiwen usefru neɣ deg yiwen weḍris, amedyaz neɣ amyaru ad yesseqdec yiwen wawal ara yaru s snat tɣura yemgaraden war ma yerra lwelha-s s ayagi. Bɣiɣ a d-iniɣ « yal wa yettaru akken i s-yehwa », war lsas ula deg wayen ara yaru wemdan i yiman-is. Maca, ur ilaq ara ad nettu belli ulac idlisen iwulmen, ulac leqdic lqayen, «ahat» ula d anadi deg weḥric-agi n tutlayt ulac-it, cwiṭ yellan, mačči yakk medden i t-yeẓran, yeffer, yeḥrez-it bab-is i yiman-is. Ayen nettaf deg imawalen ur yettɛawan ara imyura d imeɣriyen. Deg umedya n unamek n wawal espérer ad naf «suggem, sugem » ; i unamek n wawal espoir ad naf «asfillet, asffilet ». Anwa ara neddem, anwa ara neǧǧ ? Leqdic i d-yessuffɣen imawalen-agi yella-d war ccwer gar yemnuda d imusnawen. Yal yiwen iqeddec i yiman-is. At weswir ɛlayen llan, maca, « ttemqamaren » gar-asen, yal yiwen deg-sen lemmer yettaf ḥala tiktiwin-is d wayen yettaru ara sseqdacen medden. Imi aẓrag yella, yal wa yesɛedday tira n imeslayen-is war ma yezzi tamuɣli-s ɣer wid yellan am netta, qeddcen ula d nitni am netta, ahat d ayen xedmen nitni umi ara iɛiwed. Lemmer ttgerrizen anadi, lemmer ttemcawaren, lemmer ttemlilin... Amgarad gar imusnawen d yemnuda d ussnan, d ayen yelhan maca ur ilaq ara ad yili gar imeskaren d yemyura. S ilugan d iwellihen n imusnawen i ttarun imeskaren. Yeṭṭef-as inijjel tacḍat, yufa-tt d ssebba i tɣimit. Akken i s-yehwu yili lḥal, mačči d uguren-agi ara ɣ-yesḥebsen ɣef tira d tɣuri. Tira ad d-tili ɣas txuṣ. Ɣas ulamma ugur yettak-aɣ i wayeḍ maca anda tekres ad tefsi, anda yella weɣbel ad t-nekkes. Leqdic yellan d abay deg wedrar neɣ d timeqwa di lebḥer, aṭas i d-mazal n tikli i tutlayt-nneɣ, maca ayen yettwaqedcen yessefk ad yaf win ara t-ijemɛen akken ur nettɛawad ara iẓid i weclim. Ahat ula deg weḍris-agi llan imeslayen ur nuri ara akken ten-tebɣam, neɣ akken tennumem tettarum-ten... !

Tifrat n Unicode

War ma nekcem deg usefhem lqayen, war ma nudder-d amezruy n tsenselkimt, nezmer ad d-nini belli Unicode d angal yettunefken i yal asekkil n ugemmay n yal tutlayt di ddunit merra. Imi Imaziɣen llan ula d nitni di ddunit-agi, isekkilen n ugemmay n tutlayt-nsen sɛan nitni daɣen angal-nsen akken ten-sɛan isekkilen n igemmayen n tutlayin nniḍen. S useqdec n Unicode, ad tbeddel tɣara n tira seg wakken tella imira ɣer tɣara tamaynut.
* Taqburt, d tarusi n kra n isekkilen n ugemmay n tutlayt tamaziɣt deg wemkan n isekkilen nniḍen ur tesseqdac ara tmaziɣt d ayen ara ɣ-d-yefken « sin isekkilen, yiwen wengal ». Yal asenselkam yesɛan kra n wahilen yecban « Fontmaker » yezmer ad ibeddel isekkilen yecban « é, è, ç, à, v, o, p, â » s isekkilen n Tmaziɣt « ẓ, Ẓ, č, Č, ḍ, ǧ, tt, ɛ ». Ayagi d leqdic n tmara i d-yekkan si lḥir i ɣ-irekben akken ad naru tutlayt-nneɣ d wayen i ɣ-d-ǧǧan imenza-nneɣ. D nitni i ɣ-yennan : akken i tt-yewɛa wuccen iɣeẓẓ-itt. Tura s Unicode, taswiɛt tbeddel s ayen yelhan i Tmaziɣt.

* Tamaynut, d tarusi n isekkilen-agi deg wemkan-nsen, d ayen ara ɣ-d-yefken « yiwen usekkil, yiwen wengal». D angal sɛan isekkilen-nneɣ usligen i yerran Unicode d allal iss nezmer ad naru s Tmaziɣt di Internet imi tawsit n isekkilen Arial Unicode MS tetteddu-d di Windows 2000 d XP izemren i useqdec n Unicode mačči am Windows 95 neɣ 98.

Maca kra n wuguren i nessen, i neẓra, zemren ad sɛekkren leqdic. D uguren ur nelli ara di Unicode s timmad-is, maca d uguren i d-snulfuyen iqeddacen ur « netcawar», ur nettnadi ɣef wayen yellan d wayen yettwaqedcen. Akken ad naru ẓ, ṭ, ṣ, ḍ, ǧ, ḥ, č, ṛ yessefk ad nesseqdec tinalyin n isekkilen-agi z, t, s, d, g, h, c, r akk d yiwet si tnalyin n tmerna umi qqaren la touche morte. Anta deg-sent ara nefren akken ad naru akken iwata lḥal ? Kra n win ara d-yesnulfun anuḍaf n unasiw yezmer ad yefren tanalt i s-yehwan gar «Ctrl», «Alt», «Alt Gr» d «^». Isekkilen ɣ d ɛ rsen deg wemkan n q d w, maca llan widen ten-isersen deg wemkan n r d a. Ad tuɣal tanalt n «r» s kraḍ isekkilen : r, ṛ, ɣ ma d tanalt n «a» s kraḍ isekkilen ula d nettat : a, â, ɛ. Taswiɛt-agi d anuḍaf n unasiw unicber (INALCO) akk d Arial Unicode MS i nesseqdac akken ad d-naru di Internet. S wallalen-agi ara nɣer Tamaziɣt di Internet d iḍrisen mačči d tugniwin mačči s «.pdf », amedya n www.imyura.net, www.tamazgha.fr... neɣ www.racines-izuran.com. Tawsit n isekkilen-agi tesɛa azal n 22Mo, ugar n 50000 d asekkil, maca tezmer ad tennefsusi neɣ ad tifsus, ugar n wezgen i izemren ad s-yettwakkes alamma qqimen-d deg-s isekkilen n Tlatinit kan ideg llan widen n Tmaziɣt. Yal tutlayt neɣ aggay n tutlayin yezmer ad yili s isekkilen-is deg yiwet tsefsit ara d-yeddun deg iseɣzan yecban Windows neɣ wid n tira yecban MS office. Akken yessefk ad nnefsusint tewsatin n isekkilen Unicode i yessefk ad ggtent u ad d-ddunt deg iseɣzan merra. Ilaq ad naf di Windows\Fonts tiwsatin n isekkilen Unicode yecban Times New Roman, Bangle, Courier New, Century Schoolbook… ideg llan isekkilen n ugemmay n tutlayt tamaziɣt. Asmi ara d-nnulfunt tewsatin n isekkilen d unuḍaf n unasiw, asmi ara msefhamen fell-asen yemnuda d imusnawen, assen, ad d-yennulfu unasiw s isekkilen n Tmaziɣt, d anasiw ara yesseqdec kra n win yettarun s tmaziɣt… simi ara d-yennulfu useɣzan ara yilin akk s tmaziɣt... mačči d awezɣi maca mačči imira.

Di taggara

Ulac ugur ameqqran izemren ad yesɛeṭṭel anekcum n tutlayt tamaziɣt, s tɣara tunṣibt, ɣer uẓeṭṭa agraɣlan yesduklen akk timura n ddunit imi tella yakan deg isura, deg umezgun, di teẓrigin d tsekla s umata. Allalen llan i waya. D imdanen neɣ d tamusni, mačči deg-sen i yella lexṣaṣ, mačči deg-sen i yella wugur yekkaten tutlayt tamaziɣt di tikli-ines ɣer zdat. Maca yella wayen nniḍen : seg win i tt-yugin ɣer win i tt-yugaden ɣer win i tt-ikukran, yal yiwen seg-sen acu n tesrafin i yeɣɣaz i tutlayt tamaziɣt akken ad teɣli deg-sent i lebda neɣ akken ad yesɛeṭṭel kan tikli-s d unerni-s akken ad teqqim kan deg weswir-ines amezwaru. Ulamma di teswiɛt-agi ideg nella ur d-yegri nnker ur d-tegri tatut seg wakken Tamaziɣt d tutlayt taɣelnawt iteddun ɣer tenṣeb. Wa yebɣa tamaziɣt akken i s-yehwu tili, wa yebɣa-tt ɣas txuṣ cwiṭ, wayeḍ lemmer yettaf ad tif tutlayin nniḍen. Kra bɣan-tt ad tettwaru s Taɛrabt. Yal yiwen iqeddec akken llant tektiwin-is akken tella tmusni-s. Tikwal nettɛuddu d ayen yelhan i nexdem, alamma iban-aɣ-d wayen nniḍen, d ayen umi ur nḥezzeb ara. D uguren d iɣeblan i nezmer a nezgel lemmer netcawar wiyaḍ. Neqqar wa ijebbed wa ikerref, tutlayt tamaziɣt ad txelleṣ timenqas-nneɣ, ttnefxa-nneɣ d zzux-nneɣ… Yal yiwen yebɣa Tamaziɣt-agi akken i s-tehwa, akken tt-iwala akken i s-yezmer, ma yella wayen ixuṣṣen ur t-yessutur ara, isenyaf ad yeqqim akken wala ad inadi afus n lemɛawna. Di taggara, tutlayt tamaziɣt d ugemmay-is ur sɛin lɛib, ur xuṣṣen ur zaden. Llan akken llan igemmayen d tutlayin yesseqdacen Talatinit di ddunit merra.

Tag(s) : #Tamaziɣt
Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :