Overblog Suivre ce blog
Editer l'article Administration Créer mon blog
Tadukli, le Kabyle Magazine

Magazine artistique, politique et culturel de la Kabylie. Cet espace prône le dialogue entre les peuples et les cultures. Il est ouvert aux autres cultures du monde.

Timlilit d Taninna : “Ḥemmleɣ yal adlis yerzan idles-nneɣ”

Publié le 8 Février 2015 par Bylka in Interviews

Timlilit d Taninna : “Ḥemmleɣ yal adlis yerzan idles-nneɣ”

Tadiwennit sɣur Karim Kherbouche.

Di tzenqatin n Paris, yiwet n tlemẓit tleḥḥu tettxemmim, ɣef wudem-is yettban lxiq. D tamedyazt, d tacennayt. D tanaẓurt; tesnulfa-d tayri. Tettidir yes-s. Tayri n win yunagen, n win yegguman ad d-yuɣal, yenwan yufa tin i tt-yifen. Maca d tayri war tillas, yessefsayen ulawen yeqquren, d tin i d-yettarran asirem, asirem n tuɣalin n win i nḥemmel.

Tilemẓit-a d Taninna, d tacennayt Tannina. Surfet-iyi, ur yelli d targit i urgaɣ i wen-d-ttalseɣ. Tzemrem ad twalim ula d kunwi s wallen-nwen cbaḥa n tugniwin-a i ɣef i wen-d-ttmeslayeɣ deg leklip i tga Taninna i tezlit-ines umi tsemma “Ay Idir, Aggad Rebbi”.

Dɣa, nekk, akken walaɣ timlemẓit-a, bɣiɣ ad mmeslayeɣ yid-s, ad tt-issineɣ. Beddeɣ rrif n ubrid, gguniɣ-tt. Tewweḍ-d, dɣa tekcem ɣer yiwet n tɣilust, teqqim ɣer ṭṭabla, terfed-d imru, tebda la tettaru... tamedyazt. Ur ẓriɣ amek i d-ufiɣ iman-iw udem ɣer wudem yid-s, nettmeslay amzun akken nemyusan seg wacḥal aya. “D leḥmala n tẓuri i ɣ-d-yesduklen, daymi ḥlawet tmeslayt gar-aneɣ”, i yi-d-tenna. Mačči kan d aya i yi-d-tenna; yella waya d wayen yugaren aya. Ur ttefreɣ ara fell-awen, ay imeddaukal, hata wayen i nemmeslay :

Azul a Taninna, s wanta tutlayt i tebɣiḍ ad nemmeslay, s tefransist neɣ s tmaziɣt ?

Akken tebɣiḍ ! Ssneɣ taqbaylit d tefransist ! Qqareɣ-tent, ttaruɣ-tent i snat ! Wali kečč d acu i yeffɣen fella-k.

Imi ɣur-i i d-yeggra wawal, dɣa ulac tin yifen tutlayt-nneɣ...

Yerbeḥ a Karim. Atan wawal d awal-ik !

Di tazwara, i wid ur kem-nessin ara εad, d anta i d Tannina?

Taninna d tacennayt taqbaylit. Luleɣ di Paris azal n 35 n yiseggasen aya. D amennuɣ ɣef teqbaylit i yi-d-yewwin ɣer ccna. Imi akken lliɣ qqareɣ di tesdawit, tella dinna yiwet n tidukla tadelsant umi semman TIKLI ideg ttekkiɣ kra n yisegassen akken uqbel ara uɣaleɣ d taselwayt-ines kra n wakud akken. Syin akkin, lemdeɣ aṭas ɣef yidles amaziɣ akked tutlayt taqbaylit. Daymi kecmeɣ ɣer Inalco n Paris (tasdawit n teqbaylit) i wakken ad lemdeɣ taqbaylit. Seg uḥrured ɣer ucrured, ufiɣ-d iman-iw ttaruɣ s teqbaylit, bdiɣ xeddmeɣ tizlatin. Imir sεiɣ 19 n yisegassen. Maca lliɣ ttaruɣ s tefransist aṭas isegassen uqbel. Ttarruɣ tameddyazt, ttaruɣ tullisin. Ḥemmleɣ tira si zik-iw. Maca isefra-nni ur ten-cniɣ ara, jemɛeɣ-ten kan d agerruj n wul-iw d yimru-inu

Γef wakken sliɣ d Salem Chaker i yellan d aselmad-im, d tidet neɣ ala?

Ih, d tidet d Salem Chaker i d aselmad-inu. Aṭas i lemdeɣ ɣur-s; cfiɣ iḥemmel s waṭas ma yi-d yerr tiwriqin-iw n ukayad...

Yella kra uḍebsi i tesseklaseḍ akka imir-a?

Ih, aql-i la ssewjadeɣ aḍebsi-inu wis-3. Ad ilint deg-s gar 10 d 12 n tezlatin. Ma tebɣa tezmert, ad d-yeffeɣ aseggas-a.

Ini-d, a Tannina, di tezlatin-im, d acu umi tettakkeḍ azal meqqren, d isefra neɣ d aẓawan?

Igerrez nezzeh usteqsi-a acku aṭas n tririyin ara ak-d-fkeɣ fell-as. Tikwal tezmer ad ayi-d-tas takti ɣef usefru, ad t-aruɣ qbel ad iruḥ. Tikwal-niḍen d aẓawan ara d-yasen iman-is ! Ilaq din din ad t-skelseɣ. Tikwal, tezmer tezlit s timmad-is ad d-tas s usefru-ines akked uẓawan-ines. Tina tettɣima aṭas deg wallaɣ-iw ɣas ur tt-skelseɣ ara... Ruḥ tura kečč ad teẓreḍ acimi! ( s teḍsa)

Tgerrez aṭas teqbaylit-im, yerna tluleḍ di Paris! Anda i tlemdeḍ taqbaylit, di Inalco neɣ ɣur yemma-m d baba-m seg wasmi telliḍ d tamecṭuḥt?

Ḥemmleɣ merra tutlayin n yal tamurt, rnu ɣer wanect-a ɣriɣ tasnislit. Ih, deg uxxam, ttmeslayen-aɣ-d yimawlan s teqbaylit. Maca nekk akken ttwaliɣ leqbayel akken ma llan, ladɣa tiqbayliyin, ttmeslayen s teqbaylit deg uxxam !

Syin ɣer-s, mi kecmeɣ ɣer Inalco, d ayen ibanen rniɣ-d aṭas ɣef tmaziɣt, akka am tjerrumt d wawalen imaynuten. Γriɣ ciṭuh n tcelḥit d tmaccaɣt daɣen maca tura ad tafeḍ ur ceffuɣ ara aṭas.


Melmi i d-tessufɣeḍ aḍebsi-inem amezwaru s teqbaylit?

Ssuffɣeɣ-d aḍebsi-inu amezwaru deg useggas n 1997. Wis-sin yeffeɣ-d di 2004. aCD wis-3 ad d-yeffeɣ deg wussan i d-iteddun, ad tili yiwet n tezlit ara yesɛun sin n wudmawen ma zemreɣ ad iniɣ akka: s trumit akked teqbaylit. Ssarameɣ ad dyeffeɣ di tmurt n Leqbayel merra! Tura s Internet, nezmer ad aɣ-slen di yal tmurt maca bɣiɣ ad d-yeffeɣ di tmurt.

Tettaseḍ-d ɣer tmurt yal aseggas?

Ih, ɣas akka luleɣ deg Faffa, ttruḥuɣ ɣer tmurt. Nekk seg At Yiraten, ilaq-iyi ad ẓureɣ Sidi Hend Awanu yal m'ara n-subbeɣ !

Anwa neɣ anta i iḥemmlen s waṭas tizlatin-im deg uxxam-nwen?

Yewɛer usteqsi-agi inek, teẓriḍ yal yiwen amek yettḥuss, wa ad yemmal wul-is ɣer uẓawan, wayeḍ ɣer tmeddyazt, wa ɣer wayen-niḍen. Akken llan deg uxxam, ḥemmlen, ferḥen s wayen xeddmeɣ.

Anwa acennay neɣ icennayen iwumi tḥemmleḍ ad tesleḍ, ama s teqbaylit ama s tefransist?

Aṭas i ḥemmleɣ ad asen-ssleɣ. ḥemmleɣ aṭas ccna atrar d yicennayen yessexdamen tamedyazt igerrzen. S teqbaylit, tin ḥemmleɣ s waṭas d Zuhra ad fell-as yeεfu yerḥem. S tefransist, ḥemmleɣ Elsa d Daniel BALAVOINE ad as-yaɛfu Rebbi ula d netta.


Anwa adlis i teɣriḍ i m-iɛejben s waṭas?

Ḥemmleɣ yal adlis yerzan idles aqbayli d yidles amaziɣ sumata. Maca qqareɣ aṭas n yedlisen n tmura tiberraniyin. Ḥemmleɣ daɣen ungalen. Aṭas i ḥemmleɣ maca zemreɣ a k-id-jebdeɣ Alex Haley "Racines" d "histoire de ma vie" n Fadhma At Mansour Amrouche.

Awal-im aneggaru ma tebɣiḍ ad nfakk yes-s?

Tanemmirt-inek a Karim, sɛeddaɣ tadiwennit timgerrezt. Sfelteɣ d ayen ara sen-iɛejben i yimeɣriyen n la DDK. Affud igerrzen a gma, awi talwit !

Imeslayen i d-yelqeḍ

Karim Kherbouche

Commenter cet article