Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

D ameɣnas, d amyaru, d aselmad n teqbaylit, Larbi Yahioun d mmi-s n Tefrit, taddart n Massin Uharun. Seg wasmi d-yekker d netta yezzuzen-it umennuɣ ɣef tnaslit, tilelli d yizerfan n wemdan. Yebda almad n tira n tmaziɣt deg uɣerbaz alemmas akked tesnawit deg yiseggasen imezwura n 2000.  Di tesdawit n Bgayet yewwi-d agerdas di tsekla d tutlayt taqbaylit.

Yerra-d ɣef tuttriwin-nneɣ, ur ssugguteɣ ara awal fell-awen, ad ken-ǧǧeɣ ad as-teslem!

-Tzemreḍ ad aɣ-d-tiniḍ deg kra n wawalen anwa i d Larbi Yahioun i wid d tid urɛad ur k-yessinen?

Nekk Mass Lɛerbi Yeḥyun d yiwen gar yiselmaden n Teqbaylit i irefden amennuɣ γef yidles d tnekkit s tektiwin d tira, acku tutlayt ur nettwaru ara, leqrar-is d nnger.

-Seg wasmi i d-yeffeɣ wedlis-ik Taqbaylit, d kečč tettidireḍ leḥris n udabu azzayri, ayɣer ɛni?

Tamezwarut d azwel n udlis “Taqbaylit, iles d yidles”, ahat ur asen-yeɛǧib ara imi yettmeslay-d ɣef tutlayt, tasekla d yidles n Teqbaylit. D ayen ara yessakwin Iqbayliyen akken ad zuxen s yidles-nsen u ad nnaɣen fell-as. Tis snat, imi nekk d ameγnas n Mak-Anavad, ayen akk ara d-iniɣ neɣ ara yaruɣ ur yettwaqbal ara. Daymi adabu n Lezzayer yegdel akk isaragen-iw d uznuzu n udlis-a. d acu kan, xas yettwagdel, adlis-iw yuweḍ ɣer yifassen n yimeɣriyen i t-id-yessutren d yimeɣnasen i t-yuɣen s tuget. Tajmilt-nsen d tameqqrant.

-D acu iɣef i d-yettmeslay udlis-a?

Adlis d tazrawt tamatut ɣef wayen i d-yeskanen dakken nekkni d aγref. Aḥric amezwaru, yuwi-d γef tutlayt d tsekla taqbaylit d umecwar i d-lḥant seg timawit ɣer tira. Ladγa tiwsatin timaynutin i d-ibanen deg tsekla-nneɣ “ungal d tullist”. Aḥric wis sin, yuwi-d γef umezruy d tmetti taqbaylit. Deg uḥric-a uγaleɣ-d skefleɣ-d amezruy n tgelda n Kuku, syin zziγ-d awal γef tuddsa tanmettit n Leqbayel gar zik d tura, azalen inmettiyen d wayen i ibeddlen ass-a. aḥric wis krad, giɣ-t d tajmilt i kra n wudmawen n yidles i d-yefkan aṭas i teqbaylit ama s wawal ama s tira neɣ s ccna. Udmawen yecban dda Lmulud at Mɛemmer, Muḥya, Ṭawes Ɛemruc, Meɛṭub d Ferḥat …

-Tebdiḍ amennuɣ mezziyeḍ, di tazwara ɣef tmaziɣt, syin akkin ɣef timanit, tura ɣef timunent, amek i tzemreḍ ad aɣ-d-tesfehmeḍ amecwar-a?

Di tazwara nennuɣ ɣef Tmaziɣt am wakken i nnuɣen fell-as yimezwura, imi neḥsa dakken tamurt-a d tamaziɣt, neḍmeɛ ad teɛqel aẓar-is, ad tuɣal s imawlan-is, maca seg tedyanin n tefsut taberkant 2001, mi walaɣ atmaten-iw ɣellin seddaw n rrsas n udabu azzayri, imir-nni umneɣ dakken ur d-yeqqim wayen ara aɣ-yezdin d Lezzayer tamesbaṭlit, imi d asif n yidammen i yekkan gar-aneɣ. Dγa kecmeɣ deg umussu n timanit. Ɛeddan iseggasen, tikti n timanit tuɣ aẓar deg tmetti taqbaylit, maca nufa-d  dakken ur nezmir ara ad nawi timunent daxel n ddula tamesbaṭlit i irekḍen idles-nneɣ d umezruy-nneɣ. Am win ara ak-yefken tilelli daxel n lḥebs! Imi ulamek ara nesbedd timanit taqbaylit daxel n Lezzayer taɛrabt tineslemt.

Ass-a umneɣ dakken ala timunent i d-yeqqimen d tifrat ma nebγa ad nili d aγref. Skud nesɛa akal i nezdeɣ, tutlayt nessawal yis-s, idles nettidir deg-s, nesɛa amezruy d tγerma i d-yeǧǧan isem-is deg umezruy n talsa, ihi nuklal ad nesɛu awanek iman-nneɣ akken ad nesɛu amkan-nneɣ deg umaḍal. ad nili d nekkni, d Iqbayliyen, mačči d wiyaḍ.

-D acu i ilaqen ad t-xedmen Yiqbayliyen iwakken ad fken afus i watmaten-nneɣ Irifiyen yettidiren taswiɛt tasihrant qessiḥen?

Aγref Aqbayli d win yettnaγen γef tlelli d yizerfan n umdan n yal aγref yettwaḥeggfen, ama deg wakal n Tmazγa neγ di ddunit s umata. Akken i nettnaɣ nekkni γef timunent-nneγ ara nennaγ diγen γef timunnet n yal aγref. Ula d Irifiyen aql-aɣ s idis-nsen, maca ilaq kan ad ibin wayen iγef ttnaγen akken ad nwali amek ara d-yili yibeddi-nneɣ γer tama-nsen. Yerna ass-a yezwar umennuɣ ɣef Teqbaylit d tmurt n Yiqbayliyen imi mazal ur nuwiḍ ara ɣer yiswi-nneγ. Mi nesbedd awanek-nneɣ nezmer ad nefk tayet i yal aɣref i yuḥwaǧen tallelt-nneɣ.

-Amussu n Timunent n tmurt n Yiqbayliyen (MAK) yuɣal ass-a d amussu asertan i d-yufraren deg tmurt n Yiqbayliyen, d asurif meqqren deg umennuɣ ɣef timunent neɣ xaṭi?

Ih, d tidet. Ass-a nebɣa-t neɣ nugi-t, maca annar isebgen-d dakken tazmert tasertant i d-yufraren deg Tmurt n Yiqbayliyen d amussu MAK-ANAVAD. Yezga deg unnar ama s yinejmuɛen ama s tikliwin. Ass-a tikti-a temɣi deg wallaɣ n waṭas n Yiqbayliyen, imi ur teqqim ara kan d tikti, maca tuɣal d asenfar, d asenfar ara yebnun tamurt-nneɣ, ad as-d-yerr iseɣ i as-yettwakksen acḥal aya. Ma d wid i yugin asenfar-a yerna ur d-fkin ara asenfar nniḍen, ad d-iniɣ kan mazal ur gzin ara timsala akken i iwata, imi ula d timental-nsen bnant ɣef yiḥulfan, ihi ad asen-iniɣ, sḥasfeɣ, iḥulfan urǧin bnan tamurt neɣ sbedden awanek !

-Yella kra n udlis amaynut i tettaruḍ?

Nekk d tira d tamacahut ur nettfakka. Xas ulamma di tazwara ttaruɣ kan akken ad d-iniɣ ayen bɣiɣ d wayen ttxemmimeɣ, maca ass-a ttaruɣ akken ad iliɣ. Ttaruɣ s teqbaylit, tutlayt-iw n tyemmat xas ḥsiɣ s wuguren ara yi-d-yemmagren, ladɣa imi ulac aṭas n yimeɣriyen, maca mazal ttaruɣ. Akka tura ssewjadeɣ amud n tullisin i wumi fiɣ azwel “Tudert nniḍen”, d yiwen n udlisfus ɣef tesnimant d tneflit tudmawant. D adlis amezwaru γef “la psychologie positive” s teqbaylit, akken ad ḥsun madden diɣen dakken tutlayt-nneɣ d tutlayt n tussna mačči kan n tsekla. Asiẓreg-nsen ahat ad d-yili ɣer taggara n useggas-a 2017.

-D acu ara aɣ-d-tiniḍ ɣer taggara n tdiwennit-a?

Ad ak-d-iniɣ tanemmirt tameqqrant i kečč γef tdiwwenit-a. S tumert d yiseɣ si d-rriɣ i yiseqsiyen-ik ladγa i kečč yellan d aselmad-iw n Tmaziɣt deg uɣerbaz alemmas Internat deg Uqbu. ass-a tesseqsaḍ yiwen seg yixalafen i tleqmeḍ akken ad yeddu di lǧerra n tmussni-k d  timmeɣnest-ik. Tanemmirt.

-Tanemmirt a Larbi.

Tadiwennit i d-yesker Karim Kherbouche

Tag(s) : #Interviews
Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :